Zamówienia publiczne

Szkolenia z zakresu prawa zamówień publicznych to odpowiedź na zmianę przepisów i związane z tym wątpliwości dotyczące ich stosowania po zmianach.

Szkolenia przeznaczone są dla wszystkich zainteresowanych, w szczególności jednostek samorządu terytorialnego oraz ich spółek. Szkolenia będą organizowane w zależności od liczby zgłoszeń, przy czym istnieje możliwość organizacji szkoleń indywidualnych w siedzibie zainteresowanych podmiotów.


Szkolenia prowadzone są przez radcę prawnego, posiadającego bogate doświadczenie szkoleniowe oraz zawodowe związane z obsługą podmiotów publicznych, w tym z obsługą zamówień publicznych.

Program szkolenia obejmuje:

1. Ogólne założenia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE,

2. Zakres zmian w ustawie – Prawo zamówień publicznych ( wprowadzenie),

3. Nowe pojęcia wprowadzone do ustawy – Prawo zamówień publicznych,

4. Nowe wyłączenia,

5. Zasada komunikacji elektronicznej pomiędzy zamawiającym i wykonawcą,

6. Szacowanie wartości zamówienia – podział zamówienia na części,

7. Opis przedmiotu zamówienia,

8. Podstawy wykluczenia z postępowania,

9. Warunki udziału w postępowaniu,

10. Zasady korzystania z zasobów innych podmiotów,

11. Uproszczona forma oceny właściwości wykonawcy – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ),

12. Katalog dokumentów i oświadczeń na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu,

13. Kryteria oceny ofert w postępowaniu oraz wybór najkorzystniejszej oferty,

14. Warunki dopuszczalności zmiany umowy o udzielenie zamówienia publicznego,

15. Środki odwoławcze po nowelizacji.


Wszelkie pytania prosimy kierować na adres lub pod nr tel. 18 546 11 46