Zakaz konkurencji

Przy rozwiązaniu stosunku pracy, bez względu czy nastąpiło to z naszej inicjatywy, czy też inicjatywy  pracodawcy skupiamy się na aspektach związanych z samym zatrudnieniem zapominając o zawieranych  obok umów o pracę, umowach o zakazie konkurencji, obowiązujących przez cały okres zatrudnienia jak i przez ustalony czas po jego zakończeniu, a stanowiących zabezpieczenie przed działaniami konkurencyjnymi ze strony byłych pracowników.

Odszkodowanie, w jakiej wysokości?

Z obowiązkiem pracownika powstrzymywania się od działań konkurencyjnych, określonych w umowie wiąże się obowiązek pracodawcy wypłaty odszkodowania, którego wysokość nie może być niższa niż 25 % sumy wynagrodzeń, jakie pracownik otrzymywał przed zakończeniem pracy u danego pracodawcy przez okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji.

Przykład: Obowiązujący Pana Piotra zakaz konkurencji ma trwać dwa lata od chwili ustania stosunku pracy. W zamian Panu Piotrowi przysługuje odszkodowanie w wysokości 25% sumy jego wynagrodzeń z okresu dwóch ostatnich lat jego pracy. W tym okresie Pan Piotr otrzymał wynagrodzenie w łącznej wysokości 50 000,00 zł, wysokość należnego odszkodowania to zatem kwota 12 500,00 zł.

Wysokość odszkodowania może być oczywiście wyższa, jeśli strony tak postanowią.

Co gdy brak określenia w umowie wysokości odszkodowania?

Ważne! Odszkodowanie należne jest także wówczas, gdy strony w umowie nie określiły wysokości odszkodowania, lub zastrzegły, że pracownik rezygnuje z odszkodowania albo wyraża zgodę na nieodpłatny zakaz konkurencji.

W takiej sytuacji, pracownikowi przysługuje odszkodowanie w minimalnej wysokości, tj. 25 % sumy wynagrodzeń.

Czy odszkodowanie wypłaca się jednorazowo, czy w ratach?

Zazwyczaj odszkodowania wypłacane jest w miesięcznych ratach przez cały okres obowiązywania zakazu. W umowie strony mogą zastrzec, że będzie ono płatne jednorazowo.

Czy pracodawca może jednostronnie zwolnić z zakazu i uchylić się od wypłaty odszkodowania?

Nie, pracodawca nie może jednostronnie zwolnić z zakazu konkurencji i zaprzestać wypłaty odszkodowania. Umowa może przestać obowiązywać przed określonym w niej terminem, tylko jeśli wynika to z jej treści, strony przewidziały, iż może zostać wypowiedziana, lub za porozumieniem stron.

Jak dochodzić swoich praw?

W przypadku braku dobrowolnej zapłaty odszkodowania, czytelnik może dochodzić roszczeń na drodze sądowej.

Powództwo wytoczyć można wedle swego uznania przed sądem miejscowo właściwym dla siedziby/miejsca zamieszkania pracodawcy, miejsca wykonywania pracy lub siedziby zakładu pracy.

Postępowanie sądowe, nie wiąże się dla pracownika z koniecznością ponoszenia żadnych opłat.

 

Autorem publikacji jest mecenas Marcin Król, który zajmuję się profesjonalną pomocą prawną w tego typu sprawach. Jeśli potrzebujesz wsparcia, nie zwlekaj, zadzwoń! +48 796 777 016

color-blocks-2

Zakaz konkurencji

Przy rozwiązaniu stosunku pracy, bez względu czy nastąpiło to z naszej inicjatywy, czy też inicjatywy  pracodawcy skupiamy się na aspektach związanych z samym zatrudnieniem zapominając o zawieranych  obok umów o pracę, umowach o zakazie konkurencji, obowiązujących przez cały okres zatrudnienia jak i przez ustalony czas po jego zakończeniu, a stanowiących zabezpieczenie przed działaniami konkurencyjnymi ze strony byłych pracowników.

Odszkodowanie, w jakiej wysokości?

Z obowiązkiem pracownika powstrzymywania się od działań konkurencyjnych, określonych w umowie wiąże się obowiązek pracodawcy wypłaty odszkodowania, którego wysokość nie może być niższa niż 25 % sumy wynagrodzeń, jakie pracownik otrzymywał przed zakończeniem pracy u danego pracodawcy przez okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji.

Przykład: Obowiązujący Pana Piotra zakaz konkurencji ma trwać dwa lata od chwili ustania stosunku pracy. W zamian Panu Piotrowi przysługuje odszkodowanie w wysokości 25% sumy jego wynagrodzeń z okresu dwóch ostatnich lat jego pracy. W tym okresie Pan Piotr otrzymał wynagrodzenie w łącznej wysokości 50 000,00 zł, wysokość należnego odszkodowania to zatem kwota 12 500,00 zł.

Wysokość odszkodowania może być oczywiście wyższa, jeśli strony tak postanowią.

Co gdy brak określenia w umowie wysokości odszkodowania?

Ważne! Odszkodowanie należne jest także wówczas, gdy strony w umowie nie określiły wysokości odszkodowania, lub zastrzegły, że pracownik rezygnuje z odszkodowania albo wyraża zgodę na nieodpłatny zakaz konkurencji.

W takiej sytuacji, pracownikowi przysługuje odszkodowanie w minimalnej wysokości, tj. 25 % sumy wynagrodzeń.

Czy odszkodowanie wypłaca się jednorazowo, czy w ratach?

Zazwyczaj odszkodowania wypłacane jest w miesięcznych ratach przez cały okres obowiązywania zakazu. W umowie strony mogą zastrzec, że będzie ono płatne jednorazowo.

Czy pracodawca może jednostronnie zwolnić z zakazu i uchylić się od wypłaty odszkodowania?

Nie, pracodawca nie może jednostronnie zwolnić z zakazu konkurencji i zaprzestać wypłaty odszkodowania. Umowa może przestać obowiązywać przed określonym w niej terminem, tylko jeśli wynika to z jej treści, strony przewidziały, iż może zostać wypowiedziana, lub za porozumieniem stron.

Jak dochodzić swoich praw?

W przypadku braku dobrowolnej zapłaty odszkodowania, czytelnik może dochodzić roszczeń na drodze sądowej.

Powództwo wytoczyć można wedle swego uznania przed sądem miejscowo właściwym dla siedziby/miejsca zamieszkania pracodawcy, miejsca wykonywania pracy lub siedziby zakładu pracy.

Postępowanie sądowe, nie wiąże się dla pracownika z koniecznością ponoszenia żadnych opłat.

 

Autorem publikacji jest mecenas Marcin Król, który zajmuję się profesjonalną pomocą prawną w tego typu sprawach. Jeśli potrzebujesz wsparcia, nie zwlekaj, zadzwoń! +48 796 777 016