Ucieczka z miejsca wypadku

color-blocks-2

Odpowiedzialność Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) jest szeroka. Fundusz jest gwarantem mi.in w sytuacji ucieczki sprawcy z miejsca wypadku, jak i w sytuacji gdy pojazd, którym wyrządzono szkodę nie był ubezpieczony obowiązkowym ubezpieczeniem OC, czy też upadłości zakładu ubezpieczeń.

Za jakie szkody odpowiada Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny?

Zakres odpowiedzialności UFG uzależniony jest od okoliczności powstania szkód. Inaczej bowiem kształtuje się odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez sprawcę, który zbiegł z miejsca wypadku, inaczej zaś za szkody wyrzadzone przez sprawcę, którego pojazd nie miał wykupionej policy OC.

A) Ucieczka z miejsca wypadku

Odpowiedzialność za szkody na osobie jest bezwarunkowa, Fundusz zaś wypłaca pełne odszkodowania osobom dotkniętym uszczerbkiem. Sytuacje te dotyczyć będą pieszych, rowerzystów, motocyklistów oraz osób poszkodowanych w wyniku wypadku komunikacyjnego, tj. pasażerów i kierowców.  

Jeśli zaś chodzi o szkody w mieniu np. uszkodzony samochód, co do zasady Fundusz nie ponosi odpowiedzialności. Powstała więc szkoda majątkowa, do chwili ustalenia sprawcy nie zostanie naprawiona.

Jednakże, w przypadku szkody w mieniu, w której równocześnie u któregokolwiek uczestnika zdarzenia nastąpiła śmierć, naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, trwający dłużej niż 14 dni aktualizuje odpowiedzialność gwarancyjna Funduszu. A zatem jeżeli w następstwie wypadku poszkodowany, np. pasażer samochodu ucierpiał, równocześnie jego szkoda miała długotrwały charakter (14 dni) odpowiedzialność UFG dotyczy zarówno szkody w mieniu (m.in. naprawa samochodu) jak i szkód na osobie.

Nadmienić należy, że wskazane okoliczności powinny zostać stwierdzone orzeczeniem lekarza, posiadającego specjalizację w dziedzinie medycyny odpowiadającej rodzajowi i zakresowi szkód. Wówczas ze środków Funduszu kompensowana jest poszkodowanemu zarówno szkoda w mieniu jak i szkody na osobie.

B) Brak ważnej polisy OC

W przypadku, gy posiadacz pojazdu, którego ruchem szkodę tę wyrządzono, nie był ubezpieczony obowiązkowym ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, odpowiedzialnością UFG obejmuje zarówno szkody na osobie jak i w mieniu.

Jad dochodzić swoich praw?

Poszkodowany, powinien zgłosić swoje roszczenia do Funduszu poprzez którykolwiek zakład ubezpieczeń wykonujący działalność ubezpieczeniową. Zakład ubezpieczeń nie może odmówić przyjęcia zgłoszenia szkody.

Fundusz jest obowiązany zaspokoić roszczenie w terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania akt szkody od zakładu ubezpieczeń.

Z chwilą wypłaty przez Fundusz odszkodowania, sprawca szkody jest obowiązany do zwrotu Funduszowi spełnionego świadczenia i poniesionych kosztów.

W jakim terminie muszę zgłosić szkodę?

Roszczenia względem Funduszu, zazwyczaj ulegają przedawnieniu z upływem 20 lat od dnia popełnienia przestępstwa drogowego, stanowiącego przyczynę szkody.

 

Autorem publikacji jest adwokat Tomasz Król, który zajmuję się profesjonalną pomocą prawną w tego typu sprawach. Jeśli potrzebujesz wsparcia, nie zwlekaj, zadzwoń! +48 606 871 888

Publikacje

Informacje powiązane