Jednorazowe odszkodowanie (tzw. kapitalizacja renty)

W myśl art. 447 k.c., z ważnych powodów sąd może na żądanie poszkodowanego przyznać mu zamiast renty lub jej części odszkodowanie jednorazowe (tzw. kapitalizacja renty).

Zaznaczyć przy tym należy, że przyznanie omawianego świadczenia będzie  wchodzić w rachubę tylko wówczas, gdy:

1) poszkodowany ma w ogóle prawo do renty, a zatem spełnione zostały przesłanki z art. 441 § 2 k.c.

2) wystąpi ze stosownym żądaniem w tym zakresie, oraz

3) za uwzględnieniem tego żądania przemawiają ważne powody.

Do katalogu ważnych powodów, na co wskazuje brzmienie art. 447 k.c. należy przede wszystkim okoliczność, że przyznanie jednorazowego odszkodowania ułatwi poszkodowanemu, który stał się inwalidą, wykonywanie nowego zawodu. Podkreślić przy tym należy, że nie jest to jedyna i wyłączna przesłanka kapitalizacji renty, przy czym okoliczność które zaliczyć będzie można do katalogu ważnych powodów ustalane muszą być odrębnie dla każdej indywidualnej sprawy.

Ważne: Za kapitalizacją renty przemawiać mogą niekiedy także względy leżące po stronie podmiotu zobowiązanego do naprawienia szkody na osobie, w tym zwłaszcza jego złe perspektywy finansowe.

color-blocks-2

Jednorazowe odszkodowanie (tzw. kapitalizacja renty)

W myśl art. 447 k.c., z ważnych powodów sąd może na żądanie poszkodowanego przyznać mu zamiast renty lub jej części odszkodowanie jednorazowe (tzw. kapitalizacja renty).

Zaznaczyć przy tym należy, że przyznanie omawianego świadczenia będzie  wchodzić w rachubę tylko wówczas, gdy:

1) poszkodowany ma w ogóle prawo do renty, a zatem spełnione zostały przesłanki z art. 441 § 2 k.c.

2) wystąpi ze stosownym żądaniem w tym zakresie, oraz

3) za uwzględnieniem tego żądania przemawiają ważne powody.

Do katalogu ważnych powodów, na co wskazuje brzmienie art. 447 k.c. należy przede wszystkim okoliczność, że przyznanie jednorazowego odszkodowania ułatwi poszkodowanemu, który stał się inwalidą, wykonywanie nowego zawodu. Podkreślić przy tym należy, że nie jest to jedyna i wyłączna przesłanka kapitalizacji renty, przy czym okoliczność które zaliczyć będzie można do katalogu ważnych powodów ustalane muszą być odrębnie dla każdej indywidualnej sprawy.

Ważne: Za kapitalizacją renty przemawiać mogą niekiedy także względy leżące po stronie podmiotu zobowiązanego do naprawienia szkody na osobie, w tym zwłaszcza jego złe perspektywy finansowe.